Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zápisnice

Zápisnica z členskej ustanovujúcej členskej schôdze

Klubu turistov Zeleničan.

Miesto konania:  Horné Zelenice, zasadačka Klubu dôchodcov

Čas konania:  13.marca 2010, 17:00 hod.

Program schôdze:

1.       Otvorenie a privítanie účastníkov

2.       Oboznámenie s úmyslom založiť klub turistov ako občianske združenie s názvom Klub turistov Zeleničan

3.       Prečítanie a schvaľovanie stanov klubu

4.       Návrh výšky zápisného a členského poplatku

5.       Návrh a voľba výboru klubu

6.       Plán akcií na nadchádzajúce obdobie

7.       Diskusia

8.       Záver

Bod 1.: Prítomných bolo 25 členov, ktorých privítal Pavlík Peter.

Bod 2.: Po skúsenostiach z minulého obdobia sme sa rozhodli pre dostatok nadšencov turistiky dať našej činnosti organizovanú formu a založiť občianske združenie s názvom Klub turistov ZELENIČAN. S uvedeným návrhom založiť klub a tak isto aj s názvom klubu súhlasili všetci prítomní.

Bod 3.: Boli prečítané stanovy klubu ku ktorým sa mohli vyjadriť všetci prítomní. Pri hlasovaní boli schválené stanovy klubu jednomyseľne.

Bod 4.: Navrhnutú výšku jednorazového zápisného 3,00 € a výšku ročného členského poplatku 3,00 € odsúhlasili všetci prítomní. Členovia mladší ako 18 rokov neplatia poplatky.

Bod 5.: Na základe dohody prípravného výboru boli do výboru klubu navrhnutý:

Predseda: Pavlík Peter

Podpredseda: Dinga Vladimír

Pokladník: Ilovičová Viera

S uvedeným návrhom súhlasili všetci prítomní.

Bod 6.: Prítomní členovia boli oboznámení s predbežným plánom akcií a lokalít ktoré chceme navštíviť. Konkrétny postup bude priebežne upravovaný, s tým, že členovia budú včas informovaní.

Bod 7.: Prítomní navrhovali ďalšie vhodné lokality a delili sa s osobnými skúsenosťami z oblasti turistiky.

Bod 8.: Ukončenie schôdze a poďakovanie všetkým prítomným za účasť.

Zapísal: Pavlík Peter 13.03.2010

TOPlist