Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Stanovy klubu

   Stanovy Klubu turistov ZELENIČAN.

§1   Základné ustanovenie

1.       Klub turistov ZELENIČAN je dobrovoľnou záujmovou organizáciou združujúcou záujemcov o turistiku.

2.       Poslaním  Klubu turistov ZELENIČAN je uspokojovať záujmy občanov v oblasti zdravia, zvyšovať ich telesnú a psychickú zdatnosť, výkonnosť  s cieľom ich bezpečného pohybu a pobytu v teréne.

3.       Klub turistov ZELENIČAN je samostatnou, nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou uskutočňujúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

4.       Klub turistov ZELENIČAN je organizáciou s právnou subjektivitou.  Jeho sídlo je: Horné Zelenice 94, 920 52,              okr. Hlohovec

§2  Štruktúra klubu

1.       Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Schádza sa najmenej raz ročne a sú na ňu pozvaní všetci riadni členovia.

2.       Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti klubu, najmä:

Uznáša sa o vzniku klubu, názve a symbolike, ako aj i o zániku klubu

Schvaľuje, mení alebo ruší stanovy klubu

Volí výbor klubu, ktorý sa skladá vždy z predsedu, podpredsedu a pokladníka

Schvaľuje rozpočet klubu

Volí revízora klubu

Je oprávnená zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie výboru klubu, ak je v rozpore s platnými predpismi  a stanovami klubu

3.       Výbor klubu volený na členskej schôdzi je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami.

4.       Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých zúčastnených členov, ak sa nedohodne inak.

5.       V mene klubu je oprávnený konať predseda a podpredseda, prípadne ďalší funkcionári na základe písomného zmocnenia klubu.

§3  Členstvo

1.       Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každý občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu byť členmi len so súhlasom zákonných zástupcov.

2.       Riadnym členom Klubu turistov ZELENIČAN sa môže stať každý záujemca, ktorý má vzťah k turistike a súhlasí so stanovami klubu.

3.       Členstvo je podmienené zaplatením jednorazového zápisného a členského poplatku na príslušný rok.

4.       Členstvo v klube bude pozastavené nezaplatením si stanoveného členského príspevku na príslušný rok, do času, pokým členský príspevok nebude uhradený.

§4  Práva členov

1.       Zúčastňovať sa na tých podujatiach, na ktoré má náležitú prípravu, vybavenie a schopnosti ich absolvovať.

2.       Zúčastňovať sa na tvorbe plánu činnosti, zúčastňovať sa všetkých členských schôdzí, hlasovať na nich, voliť a byť volený.

3.       Členovia mladší ako 18 rokov majú právo zúčastniť sa podujatí len v sprievode zákonných zástupcov, eventuálne inej dospelej osoby, ktorá preberá zodpovednosť.

4.       Využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v klube.

§5  Povinnosti členov

1.       Dodržiavať stanovy klubu a nepodnikať nič, čo by mohlo poškodiť záujmy a ciele klubu.

2.       Včas zaplatiť členské príspevky.

3.       Šíriť a obhajovať  dobré meno klubu.

4.       Dodržiavať zásady ochrany prírody.

 

§6  Revízor klubu

Revízor je nezávislý orgán, ktorý vykonáva revízie hospodárenia klubu, o výsledkoch informuje príslušné orgány. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

 

§7  Majetok a hospodárenie klubu

 Manipulácia s finančnými prostriedkami sa musí uskutočňovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Zo zdrojov príjmu sú kryté všetky výdavky potrebné na fungovanie klubu. Za hospodárenie s majetkom je zodpovedný predseda a pokladník.

 Zdrojom príjmov sú:

1.       Členské príspevky

2.       Príspevky z rozpočtu obce

3.       Sponzorské príspevky

4.       Dary a iné príjmy

Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

§8  Zánik klubu

Pri zániku klubu členská schôdza určí likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie, pričom o jeho výsledkoch bude informovať MV SR, sekciu verejnej správy.

 

§9  Organizačné ustanovenia

1.       Doprava na podujatia sa organizuje podľa počtu účastníkov motorovými vozidlami, pričom náklady na dopravu hradí každý účastník sám majiteľovi vozidla. Hromadná doprava bude organizovaná podľa finančných možností klubu.

2.       V prípade využívania pravidelných liniek hromadnej dopravy si náklady hradí každý účastník sám.

3.       Pri viacdňových akciách si účastník hradí cenu ubytovania sám.

4.       K turistickej akcii nemusí byť pripustený účastník, ktorý svojou nedostatočnou vybavenosťou môže ohroziť vlastnú bezpečnosť, prípadne bezpečnosť ostatných účastníkov.

5.       Zodpovednosť za prípadný úraz nesie každý účastník sám.

6.       Poistenie pre pohyb v horskom teréne je individuálne a dobrovoľné. V prípade záujmu je možné po konzultácii s výborom klubu zabezpečiť jednorazové kolektívne poistenie.

7.       Každý účastník je povinný pri pohybe v horskom teréne dbať o vlastnú bezpečnosť ako i bezpečnosť spoluúčastníkov.

 

§10  Záverečné ustanovenia

1.       Tieto stanovy schválila ustanovujúca členská schôdza dňa 13.marca 2010. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.

2.       Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými predpismi.

 

V Horných Zeleniciach 13.03.2010

.

TOPlist